Etické standardy

Redakce varuje před chybným a nedůkladným vědeckým postupem, kterým se rozumí plagiát, ghostwriting a guest authorship. Všechny projevy tohoto postupu budou odhaleny
a oznámeny vhodným subjektům.

V situaci, kdy redakce bude na pochybách týkajících se pravdivosti příspěvku nebo správnosti vědeckého postupu, může se v dané věci dotazovat autora. V případě, že redakce neobdrží uspokojivou odpověď, celá záležitost bude řešena ve spolupráci se zaměstnavatelem nebo vhodným subjektem (např. Etická komise pro vědu a výzkum KewN).

V souladu s nařízením polského Ministerstva školství (MNiSW) Redakce zavedla ghostwritingovou „hráz“. „Čtenáři by měli mít jistotu, že autoři příspěvku prezentují výsledky svého bádání přehledným, jasným a korektním způsobem nezávisle na tom, zda jsou přímými autory textu nebo využili pomoci odborného subjektu (fyzická nebo právní osoba). Výsledkem etického postoje vědeckého pracovníka a zavedení nejvyšších redakčních standardů je průhlednost uvedených informací o subjektech, které ovlivnily vznik textu (meritorní, věcný, finanční vklad apod.), což je projevem nejen dobrých mravů, ale i občanské zodpovědnosti“ (https://pbn.nauka.gov.pl/; 29.11.2011).

Všechna odhalená pochybení bude redakce archivovat, zvláště pak pochybení týkající se nedodržení etických požadavků platných ve vědních oborech (více na toto téma na internetových stránkách http://publicationethics.org) a nechá je potvrdit vhodným subjektem (více na téma etiky ve vědních oborech na internetových stránkách Etické komise pro vědu a výzkum KEwN: http://www.ken.pan.pl).

Redakce se zavazuje, že v případě porušení etických požadavků zahájí řízení, které přispěje k řešení uvedené situace.
Články, recenze a ostatní příspěvky zveřejněné v časopisu“Studia Filologiczne“ musí dodržovat mezinárodní etické požadavky (srov. http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).
V případě článků, ve kterých autor popisuje svůj výzkum na základě autentických osob, požaduje se souhlas těchto osob se zveřejněním uvedeného příspěvku.
Autor, který pošle příspěvek k tisku, musí k němu doložit prohlášení o účasti jednotlivých autorů na vzniku příspěvku (s uvedením jejich místa působení – afiliace a vkladu – kontribuce), prohlášení, že se nejedná o plagiát a že nepracuje s falešnými údaji. Zodpovědnost za pravdivost prohlášení nese autor příspěvku.
V odůvodněných případech má redakce právo vyžádat si všechny informace týkající se pramenů financování obdrženého příspěvku, vkladu vědecko-výzkumné instituce a jiných subjektů (tzv. financial disclosure) nebo o úloze investora v uvedeném výzkumu.

 

Redakční pokyny

Délka článku může být maximálně 20 normostran (velikost A4, 2 000 znaků na normostraně), délka recenze a ostatních příspěvků (např. informace, jubilejní články apod.) – maximálně 8 normostran. Příspěvky mohou být napsány v polském, českém, ruském, anglickém nebo německém jazyce.

V článku mohou být použity poznámky.

Tabulky, grafy a jiné grafické objekty musí být umístěny za textem na samostatných stránkách (je také nutné, aby byly poskytnuty jako samostatný soubor). V textu je pak autor povinen označit místo, kde mají být tyto objekty vloženy a náležitě je popsat.

Názvy časopisů, konferencí a citáty, pokud nejsou v textu označeny jiným způsobem, např. jinou velikostí písma, se uvádějí v uvozovkách.

Kurzívou se označují všechny výrazy, fráze, věty, dále i názvy celistvých prací a jejich částí (např. kapitoly), názvy článků, cizojazyčné fráze, jež jsou součástí textu.

Význam výrazů, idiomů nebo frází se uvádí v jednoduchých uvozovkách (‚význam‘).

Na začátku příspěvku musí být umístěno resumé v angličtině a v jazyku příspěvku (v polštině češtině, němčině). Pokud příspěvek je zredigovaný v angličtině, dodatečně musí být umístěno resumé v polštině.

Na konci příspěvku (na oddělené stránce) prosíme o umístění krátkého životopisu autora/ů textu podle příkladu, viz: šablona članku.

Práce by měly být zaslány elektronickou poštou (psané v programu MS WORD) na adresu: studiafilologiczne(at)pwsz.raciborz.edu.pl.

Prosíme autory o přesné uvedení jména, příjmení, odborných a vědeckých hodností a titulů, obce, města nebo domovské univerzity, soukromé nebo korespondenční adresy a telefonních čísel nebo e-mailu (což urychlí kontakt s autory např. v případě provedení korektury a předání separátu nebo autorského výtisku).

Redakce se řídí pravidlem věcné, politické aj. nezávislosti, čímž není závislá na vydavatelích. Řídí se výlučně kvalitou tištěných příspěvků a jejich přínosem pro čtenáře časopisu.

Časopis „Studia Filologiczne“ nezveřejňuje přetisky reklam, neotiskuje rovněž články a jiné příspěvky, které vyšly tiskem v jiných časopisech.

Autor, který pošle svůj příspěvek k tisku v časopisu „Studia Filologiczne“, souhlasí zároveň s jeho zveřejněním na internetových stránkách časopisu, a také v databázích.

Vnitřní pravidla redakčního řízení určují zvláštní předpisy.

 

TEMPLATE