Charakteristika Časopisu

Studia Filologiczne PWSZ Ratiboř

Časopis „Studia Filologiczne” vychází od roku 2007 a poskytuje spolehlivé informace a pomoc všem filologům. Svazky se věnují otázkám jazykovým, literárním, glottodidaktickým a kulturním, které jsou určeny polským a zahraničním výzkumníkům. Články v časopise mohou být publikovány v angličtině, polštině, češtině a němčině. Má to být nástroj výměny myšlenek, ale i pochybností a získaných zkušeností, nástroj, který seznámí čtenáře s přehledem dosavadních úspěchů, s organizovanými konferencemi, vědeckými činnostmi zaměstnanců vědeckých ústavů, atd., což je nejlepší možný způsob sdělování informací a filologických myšlenek. Časopis si klade za cíl sblížit akademiky a zájemce, kteří se zabývají nebo zajímají o otázky filologické, které jsou obsaženy v následujících oddílech:

  1. Vědecká část, která bude obsahovat informace o aktuální situaci a výsledcích vědecko-výzkumné práce v oblasti filologie, jakož i práce komparatistické.
  2. Část věnovaná recenzím, komentářům, pojednáním a poznámkám bude obsahovat informace o publikacích, jež se objevují na nakladatelském trhu. To by mělo jejich odběrateli umožnit rychlejší orientaci v novinkách.
  3. Oddíl „Kronika“ bude informovat čtenáře o vědeckých konferencích, jež jsou věnovány problematice jazyka a literatury atd. Pokusíme se přinášet prospěšné a – pokud možno – úplné – informace. Hodláme zveřejňovat také zprávy z vědeckých konferencí, zprávy o činnosti Instytutu Neofilologii PWSZ v Ratiboři a rovněž zprávy o činnosti studentských vědeckých kroužků.

Vedoucím redaktorem (šefredaktorem) je prof. dr. Mieczyslaw Balowski. Vzorem pro časopis „Studia Filologiczne” se stal časopis „Bohemistika”, ze kterého je odvozena struktura a formát časopisu.

Původní verze časopisu je tištěná. V roce 2016 byl časopis zpřístupněn on-line.

Pozvání na zpracování článků

Zda tyto cíle (uvedeny ve vlastnostech časopisu),  budou uskutečněny, nebude záležet  na osobách, jež jsou členy vědecké redakce časopisu. My všichni jsme povinni se připojit k redigování  časopisu „Studia Filologiczne“, aby problematika, jíž se věnuje, mohla být vhodně a účinně propagována. Právě na harmonické a plánované spolupráci bude hodnota tohoto časopisu záviset. Proto se obracíme na všechny čtenáře s velkou žádosti, aby nebyli pouze příjemci, ale aby zatoužili být i spolutvůrci. Nechceme nikoho omezovat formou spolupráce. Každý hlas, ať jde o článek, nebo recenzi, zprávu z vědecké konference, informaci, toto vše může mít podstatný význam a praktickou hodnotu, toto vše může mít vliv na charakter časopisu. Díky vzájemné spolupráci by neměl být tento časopis pouze skomírající tiskovinou, ale živým slovem, jež pomáhá rozvíjet kontakty mezi filology a vědeckými centry v Polsku, ale i za hranicemi. V časopisu „Studia Filologiczne“ je místo pro všechny, kteří chtějí spolupracovat.

Odborná rada

prof. dr hab. Mieczysław Balowski (przewodniczący) předseda
prof. dr hab. Norbert Honsza
prof. dr hab. Barbara Stempczyńska
prof. dr hab. Bronisław Kodzis
prof. UWr. dr hab. Maria Peisert
doc. PhDr. Ivana Dobrotová
doc. Gabriela Olchová, Ph.D.
doc. Marta Vojteková, Ph.D.
doc. dr Daniel Vogel

RECENZENTI

prof. dr hab. Władysław Hendzel, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Jiři Damborský, Uniwersytet Ostrawski Ostravská univerzita, Ostrava
prof. UWr. dr hab. Maria Peisert, Uniwersytet Wrocławski
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, CSc., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu Univerzita Palackého, Olomouc

Redakční rada

Mieczysław Balowski (redaktor naczelny) Vedoucí redaktor
Výkonné redaktorky: Justyna Pietrzykowska (sekretarz), Monika Porwoł (sekretarz)
Jazykoví redaktoři: Rachael Sumner (redaktor językowy), Roman Sliwka (redaktor językowy)

Kontakt:

e-mail: studiafilologiczne(at)pwsz.raciborz.edu.pl
Webová stránka:: www.studiafilologiczne.pwsz.raciborz.edu.pl

Korespondenční adresa:

Studia Filologiczne
PWSZ w Raciborzu
ul Słowackiego 55
47-400 Racibórz
POLSKO
tel. (32) 415 50 20 wew. 144